Tandour/Agnoor Village, type 02 - two-storey courtyard house
Tandour/Agnoor Village, type 02 - two-storey courtyard house © Pingali Naga Praveen

… … … …