Lalbhai Dalpatbhai Museum, Ahmedabad, BV Doshi
Lalbhai Dalpatbhai Museum, Ahmedabad, BV Doshi © Ram Rahman