Khandoba Temple at Jejuri, Purandhar
Khandoba Temple at Jejuri, Purandhar © Rohan Shivkumar